CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP

[Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp]

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì? Trường hợp nào bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

1.     事業者登録証明書とは何ですか?

Khoản 15, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

2.     Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 212 Luật doanh nghiệp 2020 quy định các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

  • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo. Trường hợp có căn cứ xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo, tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có trách nhiệm cung cấp cho Phòng Đăng ký kinh doanh:
  • Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản trả lời văn bản do cơ quan đó cấp bị giả mạo hoặc;
  • Bản sao văn bản trả lời của cơ quan công an về việc nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo.
  • Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 thành lập;
  • Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;
  • Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 của Luật Doanh nghiệp 2020 đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;
  • Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Trên đây là các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

 

 

当社が関連する問題を支援できることを知るためにさらに情報が必要な場合は、次のアドレスに直接お問い合わせください。 0903025736 – 0988 026 027 または、以下のフォームに記入してください。

トップにスクロールします