ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà người đại diện theo pháp luật có thể đảm nhiệm các chức danh khác nhau như Giám đốc, Tổng giám đốc, hay Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị,..

Tuy nhiên, để trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp:
  • Cán bộ, công chức, viên chức
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước.
  • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định
  • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
 • Người đại diện không nhất thiết phải là người góp vốn trong công ty;

上記は KNA がお客様に提供する情報です。詳細については、KNA にお問い合わせください。

よろしくお願いします。

当社が関連する問題を支援できることを知るためにさらに情報が必要な場合は、次のアドレスに直接お問い合わせください。 0903025736 – 0988 026 027 または、以下のフォームに記入してください。

トップにスクロールします