HÌNH THỨC, THỜI HẠN TRẢ CỔ TỨC VÀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

HÌNH THỨC, THỜI HẠN TRẢ CỔ TỨC VÀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

 1. Hình thức trả cổ tức

Theo Khoản 3 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ tức được chi trả bằng các hình thức sau:

 • Bằng tiền mặt (bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật);
 • Bằng cổ phần của công ty;
 • Bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty.

Tuy nhiên, hai cách phổ biến được nhiều công ty cổ phần áp dụng nhất là trả bằng tiền mặt hoặc trả bằng cổ phần.

Trường hợp trả cổ tức bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Ngoài ra, công ty có thể áp dụng những hình thức khác như thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú của cổ đông.

Bên cạnh đó, công ty có thể cho phép cổ đông quyền lựa chọn để nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Những cổ phần bổ sung này được ghi là những cổ phần đã thanh toán hết tiền mua trên cơ sở giá trị của các cổ phần phổ thông bổ sung thay thế cho khoản cổ tức tiền mặt phải tương đương với số tiền mặt của cổ tức theo sự tính toán xác thực nhất.

 1. Thời hạn trả cổ tức

Theo đó, tại Khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp thì: Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải bao gồm các nội dung sau đây:

 • Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;
 • Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
 • Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;
 • đ) Thời điểm và phương thức trả cổ tức;
 • Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Việc thanh toán cổ tức cho các cổ đông phải hoàn thành đúng thời hạn mà luật quy định. Bên cạnh đó, công ty có nghĩa vụ phải thông báo đầy đủ về việc trả cổ tức và phải đảm bảo bằng phương thức đảm bảo mọi cổ đông có quyền nhận cổ tức đều nhận được thông báo. Nội dung của thông bảo phải đầy đủ theo quy định của pháp luật.

 1. Các trường hợp đặc biệt

Việc trả cổ tức cần được lưu ý trong một số trường hợp đặc biệt sau:

Thứ nhất, trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì cổ đông chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty chứ không phải cổ đông mới. (Khoản 5 Luật Doanh nghiệp 2020).

Thứ hai, trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần. Tuy nhiên, công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức (Khoản 6 Luật Doanh nghiệp 2020).

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top