NHỮNG TÀI LIỆU DOANH NGHIỆP CẦN LƯU GIỮ

NHỮNG TÀI LIỆU DOANH NGHIỆP CẦN LƯU GIỮ

Việc lưu giữ tài liệu là một phần quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Vậy, theo quy định pháp luật, doanh nghiệp cần lưu giữ những tài liệu gì?

Theo khoản 1 Điều 11 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

Điều 11. Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

  1. Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây:

a) Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông;

b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; giấy phép và giấy chứng nhận khác;

c) Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty;

d) Phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu, biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh nghiệp;

đ) Bản cáo bạch để chào bán hoặc niêm yết chứng khoán;

e) Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán;

g) Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.

Như vậy, các tài liệu doanh nghiệp bắt buộc phải lưu giữ được chia thành các nhóm sau:

(i) Các tài liệu pháp lý doanh nghiệp:

– Điều lệ công ty.

– Quy chế quản lý nội bộ của công ty.

– Sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông.

(ii) Các tài liệu liên quan đến tài sản doanh nghiệp:

– Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

– Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

– Giấy phép và giấy chứng nhận khác.

– Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty.

(iii) Các tài liệu về quản trị nội bộ doanh nghiệp:

– Phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu, biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

– Các quyết định của doanh nghiệp.

(iv) Các tài liệu tài chính, kế toán doanh nghiệp:

– Bản cáo bạch để chào bán hoặc niêm yết chứng khoán.

– Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán.

– Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top