QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY LÀ TỔ CHỨC

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY LÀ TỔ CHỨC

Pháp luật quy định như thế nào về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông công ty là tổ chức? Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền của cổ đông công ty là tổ chức bao gồm những nội dung gì?

  1. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông công ty là tổ chức là gì?

Theo Khoản 1 Điều 14 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về khái niệm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông công ty là tổ chức như sau:

“Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật này.”

Theo đó, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông công ty là tổ chức được hiểu là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật này.

Lưu ý: Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

  • Tổ chức là thành viên công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền;
  • Tổ chức là cổ đông công ty cổ phầncó sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.
  1. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền của cổ đông công ty là tổ chức gồm những nội dung gì?

Khoản 4 Điều 14 Luật doanh nghiệp 2020 quy định văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;
  • Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tương ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền;
  • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền;
  • Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được đại diện;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.

Trên đây là một số quy định về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông công ty là tổ chức. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến một số quy định về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông công ty là tổ chức, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top