ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN VÀ XỬ LÝ CỔ PHẦN ĐƯỢC MUA LẠI

ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN VÀ XỬ LÝ CỔ PHẦN ĐƯỢC MUA LẠI

Mua lại cổ phần là hình thức giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần. Do vậy để có thể thanh toán các cổ phần được mua lại, công ty cần đáp ứng điều kiện mà pháp luật đã quy định cụ thể căn cứ theo Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

  1. Điều kiện thanh toán cổ phần mua lại

Công ty chỉ được thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo yêu cầu của cổ đông (Điều 132 Luật doanh nghiệp 2020) và mua lại theo quyết định của công ty (Điều 133 Luật doanh nghiệp 2020) nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

  1. Xử lý cổ phần được mua lại

Thực hiện thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ: cổ phần được mua lại được coi là cổ phần chưa bán. Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

Tiêu hủy cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại: Việc tiêu hủy cổ phiếu trên phải được tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu gây ra đối với công ty.

Lưu ý: Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top