QUY TRÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

QUY TRÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền; chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền:

 • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu (theo Điều 12 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP).
 • Bước 2: Doanh nghiệp công bố thông tin trước mỗi đợt chào bán (Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 19 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP) cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và thông báo đợt chào bán cho sở giao dịch chứng khoán ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt chào bán trái phiếu. Nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nếu công ty phát hành trái phiếu thành nhiều đợt, thì trong những đợt chào bán sau, ngoài thực hiện việc công bố như trên, thì trong thời hạn 01 ngày làm việc trước mỗi đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin bổ sung cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu, đồng thời gửi Sở giao dịch chứng khoán các nội dung sau:

+ Cập nhật tình hình chào bán và sử dụng vốn trái phiếu từ các đợt chào bán trước theo phương án phát hành trái phiếu;

+ Cập nhật về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành trong trường hợp đợt chào bán sau cách đợt chào bán trước từ 06 tháng trở lên và trường hợp đợt chào bán sau khác năm tài chính với đợt chào bán trước.

 • Bước 3: Doanh nghiệp tổ chức chào bán trái phiếu theo các phương thức sau (Điều 14 Nghị định 153/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP):
  • Đấu thầu phát hành: là phương thức lựa chọn nhà đầu tư đủ điều kiện trúng thầu mua trái phiếu đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp phát hành.
  • Bảo lãnh phát hành: là phương thức bán trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư mua trái phiếu thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ hợp bảo lãnh phát hành.
  • Đại lý phát hành: là phương thức doanh nghiệp phát hành ủy quyền cho một tổ chức khác thực hiện bán trái phiếu cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

 • Bước 4: Doanh nghiệp chào bán trái phiếu riêng lẻ phải đăng ký, lưu ký trái phiếu trong thời hạn sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với CTCP không phải công ty đại chúng. Tại một thời điểm, mỗi mã trái phiếu doanh nghiệp chỉ được đăng ký, lưu ký tại một tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu (Điều 15 Nghị định 153/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP)
 • Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán. Nội dung công bố thông tin thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (Điều 20 NĐ 153/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP).
 • Bước 6: thanh toán lãi, gốc cho nhà đầu tư khi đến hạn theo điều khoản ghi trên trái phiếu.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top