BAN KIỂM SOÁT CTY CỔ PHẦN

BAN KIỂM SOÁT CTY CỔ PHẦN

[Ban kiểm soát Công ty Cổ phần]

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần là gì? Một số đặc điểm của ban kiểm soát Công ty Cổ phần.

1.Thành lập ban kiểm soát trong Công ty Cổ phần

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2020, công ty cổ phần có từ 11 cổ đông trở lên phải thành lập Ban kiểm soát. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn

Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

2.Cơ cấu tổ chức của ban kiểm soát

Trong công ty cổ phân, cơ cấu Ban kiểm soát thường bao gồm:

  • Trưởng ban kiểm soát;
  • Thành viên ban kiểm soát chuyên trách;
  • Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách.

3. Miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên

Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

  • Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy địnhtại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Có đơn từ chức và được chấp thuận;
  • Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

  • Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
  • Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  • Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty;
  • Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Ban kiểm soát Công ty Cổ phần. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top