CỔ ĐÔNG SỞ HỮU CỔ PHẦN

CỔ ĐÔNG SỞ HỮU CỔ PHẦN

[Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết]

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?

1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Khoản 1 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần phổ thông có nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quyền biểu quyết và thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ được quy định tại Điều lệ công ty. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

2. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết

Khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:

  • Thứ nhất, biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  • Thứ hai, có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết.

3. Nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết 

  • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác
  • Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
  • Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
  • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trên đây là những thông tin về Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top