CÁC LOẠI CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN (PHẦN 2)

CÁC LOẠI CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN (PHẦN 2)

CÁC LOẠI CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN (PHẦN 2)

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Vậy cổ phần bao gồm những loại nào và đặc điểm của các loại cổ phần ra sao? KNALaw sẽ phân tích trong loạt bài viết về các loại cổ phần của Công ty cổ phần.

Tiếp nối loạt bài viết về các loại cổ phần trong Công ty cổ phần, KNALaw sẽ đề cập đến loại cổ phần không bắt buộc phải có trong công ty cổ phần, nhưng sẽ mang lại nhiều lợi thế cho cổ đông sở hữu chúng, đó là Cổ phần ưu đãi.

  1. CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CỔ TỨC

a. Khái niệm:

Theo khoản 1 Điều 117 Luật Doanh nghiệp, Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi rõ trong cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

b. Đặc điểm:

Theo Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ phần ưu đãi cổ tức có những đặc điểm sau đây:

– Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

– Người sở hữu cổ phần ưu đãi nói chung và cổ phần ưu đãi cổ tức nói riêng đều gọi là cổ đông ưu đãi.

– Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

c. Quyền lợi của cổ đông ưu đãi cổ tức

Theo Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định một số quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức như sau:

– Nhận cổ tức theo quy định: Cổ đông ưu đãi cổ tức sẽ được nhận cổ tức cao hơn so với mức cổ tức của cổ đông phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ đông ưu đãi cổ tức sẽ được nhận hai loại cổ tức là cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định thì cổ đông sẽ được nhân hàng năm không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty, dù công ty đó có làm ăn thua lỗ thì cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức này vẫn sẽ được nhận cổ tức. Mức cổ tức cố định được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đã cổ tức. Còn đối với cổ tức thưởng thì được xác định được ghi trên cổ phiếu ưu đãi cổ tức.;

– Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;

– Quyền khác như cổ đông phổ thông được quy định tại Điều 115 và 120 Luật Doanh nghiệp 2020 (hoặc Quý khách hàng có thể theo dõi phần 1 của loạt bài viết này), trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 117: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tuy nhiên trường hợp này vẫn có một loại trừ đó là khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

“Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản”.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top