CÁC LOẠI CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN (PHẦN 3)

CÁC LOẠI CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN (PHẦN 3)

CÁC LOẠI CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN (PHẦN 3)

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Vậy cổ phần bao gồm những loại nào và đặc điểm của các loại cổ phần ra sao? KNALaw sẽ phân tích trong loạt bài viết về các loại cổ phần của Công ty cổ phần.

Tiếp nối loạt bài viết về các loại cổ phần trong Công ty cổ phần, KNALaw sẽ đề cập đến loại cổ phần không bắt buộc phải có trong công ty cổ phần, nhưng sẽ mang lại nhiều lợi thế cho cổ đông sở hữu chúng, đó là Cổ phần ưu đãi.

  1. CỔ PHẦN ƯU ĐÃI BIỂU QUYẾT

a. Khái niệm:

Theo khoản 1 Điều 116 Luật Doanh nghiệp, Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần phổ thông có nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

b. Đặc điểm:

Theo Điều 114, khoản 1 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 11 Nghị định 47/2021/NĐ-CP thì cổ phần ưu đãi biểu quyết có những đặc điểm sau đây:

  • Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
  • Người sở hữu cổ phần ưu đãi nói chung và cổ phần ưu đãi biểu quyết nói riêng đều gọi là cổ đông ưu đãi.
  • Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 11 Nghị định 47/2021/NĐ-CP, các tổ chức được Chính phủ ủy quyền phải là các cơ quan đại diện chủ sở hữu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết.
  • Điều lệ công ty cổ phần phải quy định cụ thể thời gian và tổng số phiếu biểu quyết hoặc một tỷ lệ biểu quyết tương ứng với từng cổ phần ưu đãi biểu quyết (theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 47/2021/NĐ-CP)
  • Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Riêng Quyền biểu quyết và thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ sẽ được quy định tại Điều lệ công ty. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

c. Quyền lợi của cổ đông ưu đãi biểu quyết

Theo khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định một số quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết như sau:

  • Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này;
  • Quyền khác như cổ đông phổ thông được quy định tại Điều 115 và 120 Luật Doanh nghiệp 2020 (hoặc Quý khách hàng có thể theo dõi phần 1 của loạt bài viết này), trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 116 Luật Doanh nghiệp như sau: “Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.”

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top