CÔNG TY ĐẠI CHÚNG LÀ GÌ? HỒ SƠ ĐĂNG KÍ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG BAO GỒM NHỮNG GÌ?

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG LÀ GÌ? HỒ SƠ ĐĂNG KÍ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG BAO GỒM NHỮNG GÌ?

[Công ty đại chúng là gì? Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bao gồm những gì?]

Công ty đại chúng là gì? Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng? Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng?

 1. Công ty đại chúng là gì?

Điều 32 Luật chứng khoán 2019 quy định Công ty đại chúng là Công ty Cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

 • Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;
 • Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ của công ty cổ phần hoặc báo cáo kết quả hoàn thành đợt chào bán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm sau:

 • Xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng;
 • Công bố tên;
 • Nội dung kinh doanh;
 • Các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng
 1. Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

Điều 33 Luật chứng khoán 2019 quy định hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bao gồm:

 • Giấy đăng ký công ty đại chúng;
 • Điều lệ Công ty;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản công bố thông tin về công ty đại chúng bao gồm thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lý, cơ cấu cổ đông, tài sản, tình hình tài chính và các thông tin khác;
 • Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
 • Danh sách cổ đông.
 1. Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng

Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, công ty đại chúng có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Công bố thông tin theo quy định của Luật này;
 • Tuân thủ quy định về quản trị công ty theo quy định của Luật này;
 • Thực hiện đăng ký cổ phiếu tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định tại Điều 61 của Luật này;
 • Công ty đại chúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này phải đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng. Sau 02 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, công ty đại chúng có quyền nộp hồ sơ đăng ký niêm yết khi đáp ứng các điều kiện niêm yết chứng khoán;
 • Công ty đại chúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này phải đưa cổ phiếu vào niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán ra công chúng.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Công ty đại chúng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

 

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top