GIÁM ĐỐC CÔNG TY CÓ ĐƯỢC KIÊM NHIỆM KẾ TOÁN KHÔNG?

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CÓ ĐƯỢC KIÊM NHIỆM KẾ TOÁN KHÔNG?

Căn cứ khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về người quản lý doanh nghiệp như sau:

“Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.”

Theo đó Giám đốc của công ty là người quản lý doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 13 Luật Kế toán 2015 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

“Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm

7. Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu.”

Đối chiếu quy các định trên, Giám đốc công ty là người quản lý doanh nghiệp, có trách nhiệm quản lý đơn vị kế toán (khoản 4 Điều 3 Luật này) cho nên KHÔNG thể kiêm nhiệm làm kế toán công ty được.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top