QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Giám đốc, Tổng Giám Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. Giám đốc, Tổng Giám trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Theo quy định tại khoản 1 Điều 63 Luật Doanh nghiệp 2020 thì “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.”

Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể đồng thời là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Giám đốc, hoặc tổng giám đốc có thể là người được thuê, thông qua hợp đồng lao động.

2. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng Giám đốc

Trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
 • Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
 • Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;
 • Kiến nghị phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, hợp đồng lao động.

3. Thù lao, tiền lương và thưởng của Giám đốc, Tổng Giám trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thù lao, tiền lương của Giám đốc và Tổng Giám đốc được quy định tại Điều 66 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Công ty trả thù lao, tiền lương và thưởng cho Giám đốc, hoặc Tổng giám đốc theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
 • Thù lao, tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được tính vào chi phí kinh doanh. Theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan. Và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top