HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

[Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận]

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định một số trường hợp Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận. Vậy đó là những trường hợp nào? Sau đây KNALaw sẽ giúp Qúy khách hàng tìm hiểu về vấn đề này.

1.     Những loại hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Khoản 1 Điều 67 Luật Doanh nghiệp 2020 Quy định Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với những đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:

  • Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Người có liên quan của thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
  • Người có liên quan của người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2.     Việc thông qua Hợp đồng, giao dịch

Người nhân danh công ty ký kết hợp đồng, giao dịch phải:

  • Thông báo cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan và lợi ích có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó;
  • Kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến hành.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng thành viên phải quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Doanh nghiệp 2020. Thành viên Hội đồng thành viên có liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết.

3.     Hậu quả pháp lý khi Hợp đồng, giao dịch không được giao kết đúng quy định

Hợp đồng, giao dịch mà Luật Doanh nghiệp quy định phải được Hội đồng thành viên chấp thuận sẽ bị tuyên bố vô hiệu nếu ký kết không đúng quy định tại mục 1 và mục 2 bài viết này. Người ký kết hợp đồng, giao dịch, thành viên có liên quan và người có liên quan của thành viên đó tham gia hợp đồng, giao dịch phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

Trên đây là các trường hợp Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận và các điều kiện để thông qua hợp đồng này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top