TRẢ CỔ TỨC

TRẢ CỔ TỨC

  1. Khái niệm cổ tức

Theo Khoản 5 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác.

Hiểu đơn giản, cổ tức là khoản tiền mặt hoặc tài sản tương đương tiền mặt mà công ty trích ra từ lợi nhuận sau thuế để trả cho mỗi cổ phần mà cổ đông nắm giữ.

  1. Trả cổ tức

Pháp luật doanh nghiệp quy định về vấn đề trả cổ tức cho cổ đông công ty cổ phần theo quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020. Cụ thể, tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“Điều 135. Trả cổ tức

  1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.
  2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.”

Theo quy định trên, đối với các cổ phiếu ưu đãi, cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi của mỗi loại cổ phiếu ưu đãi khác nhau là khác nhau và tùy thuộc các điều kiện riêng khi chào bán các loại cổ phần ưu đãi.

Đối với cổ phiếu phổ thông, cổ tức trả cho cổ phần phổ thông bằng số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Bên cạnh đó, cổ tức cổ phần phổ thông chỉ được trả khi công ty cổ phần đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đã trích các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty và đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi trả cổ tức.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top