CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên nhằm cho thấy được đúng giá trị mà công ty hiện có. Tránh việc khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cam kết đăng ký vốn điều lệ ở một giá trị nào đó mà cuối cùng lại không góp đủ như đã cam kết, bên cạnh đó việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ cũng ảnh hưởng trực đến quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn tương ứng với phần vốn góp đã góp.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể tăng, giảm vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu và điều kiện hoạt động. Bên cạnh đó công ty cũng phải đăng ký vốn điều lệ tại nơi đã đăng ký thành lập doanh nghiệp. Việc tăng, giảm vốn điều lệ được thực hiện theo quy định tại Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Công ty TNHH hai thành viên trở lên được giảm vốn điều lệ trong các trường hợp:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên:

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ bằng cách hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chỉ có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp này nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật này.

  1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:
  2. a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
  3. b) Tổ chức lại công ty.
  4. c) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
  5. Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định quy định tại khoản 1 Điều này.

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật này.

Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top