CƠ CẤU TỔ CHỨC C.TY HỢP DANH

CƠ CẤU TỔ CHỨC C.TY HỢP DANH

[Cơ cấu tổ chức trong công ty hợp danh]
Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp khá đặc biệt, nhất là về vấn đề cơ cấu quản lý trong công ty. Vậy cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh cụ thể như thế nào?

1. Về tổ chức quản lý

Mô hình quản lý của Công ty hợp danh bao gồm: Hội đồng thành viên với người đứng đầu là Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

1.1. Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên bao gồm tất cả thành viên (kể cả thành viên hợp danh và thành viên góp vốn). Có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty.
Việc biểu quyết trong Hội đồng thành viên của công ty hợp danh được tiến hành theo nguyên tắc đa số phiếu.
Khoản 3 Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, nếu Điều lệ công ty không quy định khác thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh tán thành:

 • Định hướng, chiến lược phát triển công ty;
 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 • Tiếp nhận thêm thành viên mới;
 • Chấp thuận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên;
 • Quyết định dự án đầu tư;
 • Quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị từ 50% vốn điều lệ của công ty trở lên, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;
 • Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;
 • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên;
 • Quyết định giải thể; yêu cầu phá sản công ty.

Quyết định về vấn đề khác được thông qua nếu được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

1.2. Nhiệm vụ của Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Nghĩa vụ của Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại khoản 4 Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

 • Quản lý và điềuhành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh;
 • Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;
 • Phân công, phối hợp công việc kinhdoanh giữa các thành viên hợp danh;
 • Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;
 • Đại diện cho công ty vớitư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án; đại diện cho công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;
 • Nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định.

Quyền quản lý công ty chỉ thuộc về các thành viên hợp danh do các thành viên hợp danh thỏa thuận trong Điều lệ công ty, còn thành viên góp vốn không được tham gia quản lý công ty và tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty theo điểm b khoản 2 Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty hợp danh

Theo khoản 1 điều 184 Luật Doanh nghiệp 2020: Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.” Như vậy, người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là các thành viên hợp danh.
Trên đây là thông tin về Cơ cấu tổ chức trong Công ty Hợp danh. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top