HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

[Quyết định của Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh]

Pháp luật quy định như thế nào về quyết định của Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh?

1.     Cuộc họp Hội đồng thành viên công ty hợp danh

Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh bao gồm tất cả thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Khoản 2 Điều 182 quy định: Thành viên hợp danh có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên. Để thảo luận và quyết định công việc kinh doanh của công ty. Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải chuẩn bị nội dung, chương trình và tài liệu họp. Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty.

Thành viên góp vốn tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về:

 • Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 • Việc sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn;
 • Việc tổ chức lại và giải thể công ty;
 • Và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ.

2.     Quyết định của Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh

Hội đồng thành viên sẽ quyết định các vấn đề được quy định trong Điều lệ công ty cũng như vấn đề thông qua quyết định sẽ thực hiện theo Điều lệ công ty.

Nếu Điều lệ công ty không quy định, thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận:

 • Định hướng, chiến lược phát triển công ty;
 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 • Tiếp nhận thêm thành viên mới;
 • Chấp thuận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên;
 • Quyết định dự án đầu tư;
 • Quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị từ 50% vốn điều lệ của công ty trở lên, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;
 • Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;
 • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên;
 • Quyết định giải thể; yêu cầu phá sản công ty.

Quyết định về các vấn đề không phải các vấn đề được liệt kê ở trên được thông qua nếu được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh tán thành. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Trên đây là một số quy định liên quan đến Quyết định của Hội đồng thành viên trong công ty Hợp danh. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

 

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top