PLAN FOR LABOR UTILIZATION

PLAN FOR LABOR UTILIZATION

Phương án sử dụng lao động là một bảng thông tin về tình hình sử dụng lao động tại doanh nghiệp, được doanh nghiệp lập ra khi có sự thay đổi về cơ cấu người lao động trong doanh nghiệp.

Đây là trách nhiệm mà doanh nghiệp phải thực hiện trong các trường hợp sau:

  • Thay đổi cơ cấu, công nghệ ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động.
  • Vì lý do kinh tế mà có nguy cơ gây mất việc làm của nhiều người lao động.
  • Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu. quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động.
  • Trong trường hợp này, doanh nghiệp hiện tại và doanh nghiệp sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm thực hiện phương án sử dụng lao động đã được thông qua.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top