MỨC XỬ PHẠT KHÔNG ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN NĂM 2021

MỨC XỬ PHẠT KHÔNG ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN NĂM 2021

Mức xử phạt không đóng kinh phí công đoàn năm 2021

Trước đây mức xử phạt đối với các trường hợp sai phạm trong việc đóng và sử dụng quỹ công đoàn được quy định tại Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ban hành ngày 07/10 /2015. Tuy nhiên, năm 2021 mức xử phạt này đã được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP.

Mức xử phạt

Căn cứ vào Điều 37, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01/3/2020 mức xử phạt khi không đóng quỹ công đoàn năm 2021 như sau:

1) Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính. Mức phạt tối đa không quá 75.000.000 đồng trong các trường hợp sau:

– Người sử dụng lao động chậm đóng kinh phí công đoàn;

– Người sử dụng lao động đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;

– Người sử dụng lao động đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

2) Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên mức phạt tối đa không quá 75.000.000 đồng áp dụng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

Các biện pháp khắc phục hậu quả khi doanh nghiệp sai phạm

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 37, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP đối với các trường hợp sai phạm không đóng kinh phí công đoàn như đã nêu trên, doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

– Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi tương ứng.

– Tiền lãi được tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top